تایید دادگستری

نکته مهم:
تایید و عدم تایید اسناد توسط دادگستری و وزارت خارجه تنها در صلاحیت کارشناسان اداره امور مترجمین قوه قضاییه و وزارت خارجه می باشد.
دفتر ترجمه رسمی جردن تنها بنا به درخواست مشتری اقدام به ارسال ترجمه ها جهت اخذ تاییدات به اداره امور اسناد و مترجمین قوه قضاییه و وزارت خارجه می کند.
این دفتر هیچگونه مسئولیتی در قابل عدم تایید یا چگونگی و کیفیت تایید اسناد و ترجمه ها توسط این دو ارگان ندارد.

هزینه:
هزینه تمبر جهت کارشناسی هر سند ترجمه توسط دادگستری مبلغ ۶۰.۰۰۰ تومان می باشد.
جهت اخذ تاییدات دادگستری توسط دفتر مبلغ 30.۰۰۰ تومان به ازای هر سند محاسبه می شود.

زمان موردنیاز:
مدت زمان اخذ تاییدات دادگستری یک الی دو روز کاری می باشد.
اخذ تاییدات بصورت فوری تنها توسط صاحب مدارک، نماینده قانونی یا بستگان درجه یک او، با مراجعه حضوری به اداره امور اسناد و مترجمین قوه قضاییه ممکن می باشد.

رعایت مقررات مربوطه به ترجمه و تایید مدارک الزامی می باشد.