تایید دادگستری

هزینه تایید هر پلمپ ترجمه توسط دادگستری مبلغ ۶۰.۰۰۰ تومان می باشد.

مدت زمان اخذ تاییدات دادگستری یک الی دو روز کاری می باشد.

اخذ تاییدات بصورت فوری تنها توسط صاحب مدارک، نماینده قانونی یا بستگان درجه یک او، با مراجعه حضوری به اداره امور اسناد و مترجمین قوه قضاییه ممکن می باشد.

رعایت مقررات مربوطه به ترجمه و تایید مدارک الزامی می باشد.

جهت اخذ تاییدات دادگستری توسط دفتر مبلغ ۲5.۰۰۰ تومان به ازای هر سند اخذ می شود.

نکته مهم: دفتر ترجمه رسمی جردن بنا به درخواست مشتری اقدام به ارسال ترجمه ها جهت اخذ تاییدات به اداره امور اسناد و مترجمین قوه قضاییه و وزارت خارجه می کند. این دفتر هیچگونه مسئولیتی در قابل عدم تایید یا چگونگی تایید اسناد و ترجمه ها توسط این دو ارگان دولتی ندارد.