تایید وزارت خارجه

نکته مهم:
تایید و عدم تایید اسناد توسط دادگستری و وزارت خارجه تنها در صلاحیت کارشناسان اداره امور مترجمین قوه قضاییه و وزارت خارجه می باشد.
دفتر ترجمه رسمی جردن تنها بنا به درخواست مشتری اقدام به ارسال ترجمه ها جهت اخذ تاییدات به اداره امور اسناد و مترجمین قوه قضاییه و وزارت خارجه می کند.
این دفتر هیچگونه مسئولیتی در قابل عدم تایید یا چگونگی و کیفیت تایید اسناد و ترجمه ها توسط این دو ارگان ندارد.
وزارت خارجه تنها درصورتی اقدام به تایید ترجمه های رسمی می کند که این مدارک ابتدا به تایید دادگستری رسیده باشند.

هزینه:
هزینه پایه تایید وزارت خارجه با ازای هر صفحه* ترجمه رسمی مبلغ ۱۵.۰۰۰ تومان می باشد.
* منظور از هر صفحه عبارت است از حدود ۲۵۰ کلمه در هر صفحه و درصورتی که متن ترجمه در صفحه بیشتر از این مقدار باشد، برای این صفحات تعداد 2، 3، … هزینه پایه منظور می شود.
جهت اخذ تاییدات وزارت خارجه توسط دفتر مبلغ 30.۰۰۰ تومان به ازای هر سند اخذ می شود.
این هزینه بصورت نقدی و بلافاصله پس از تایید به این وزارت خانه پرداخت می شود.

زمان مورنیاز:
مدت زمان لازم برای اخذ تاییدات وزارت خارجه حدود دو الی سه روز کاری می باشد.
اخذ تاییدات بصورت فوری تنها توسط صاحب مدارک، نماینده قانونی یا بستگان درجه یک او، با مراجعه حضوری به وزارت خارج ممکن می باشد.

تاییدات ترجمه های رسمی توسط این وزارت خانه تنها در صورت رعایت مقررات مربوط به ترجمه رسمی و تاییدات ممکن می باشد.