تعرفه ترجمه رسمی سال 1402

* منظور از هرصفحه تعداد 22 سطر و 12 کلمه در هر سطر می باشد. (صفحه = حدود 250 کلمه) (این اعداد برای سایز A5 نصف صفحات A4 می باشد)
* سطرهایی که کمتر از 6 کلمه داشته باشند نیم سطر و بیش از شش کلمه داشته باشند سطر کامل حساب می شوند.
* به ازای هر سند یک خدمات دفتری به مبلغ 300.0000 ریال محاسبه خواهد شد.

۳۳,۰۰۰ + هر درس ۱,۳۵۰

* در ریزنمرات متوسطه و پیش دانشگاهی تعداد ستون های حاوی نمره ملاک محاسبه ترم ها می باشد.

۳۶,۰۰۰ + هر درس ۱,۳۵۰

۵۴,۰۰۰

۶۳,۰۰۰ + وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت) به ازای هر واقعه ۹,۰۰۰

۷۲,۰۰۰ + هر سطر متن ۵,۴۰۰

۷۲,۰۰۰

۶۶,۰۰۰ + هر سطر متن ۲,۷۰۰

۶۶,۰۰۰ + هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰

۶۶,۰۰۰ + هر آیتم ۹۰۰

۶۶,۰۰۰ + هر نوبت تزریق ۹۰۰

۶۶,۰۰۰ + هر تردد ۱,۳۵۰

۶۶,۰۰۰ + هر سطر متن ۲,۷۰۰

۶۶,۰۰۰ + هر سطر توضیحات ۴,۵۰۰

۶۶,۰۰۰ + هر سطر متن ۴,۵۰۰

۶۴,۸۰۰ + هر سطر ۴,۵۰۰

۸۴,۰۰۰ + هر پرفراژ ۴,۵۰۰

۸۷,۰۰۰ + هر سطر متن ۲,۷۰۰

۹۷,۵۰۰ + هر سطر متن اساسنامه ۴,۵۰۰

۱۰۲,۰۰۰ + هر سطر متن۴,۵۰۰

۱۰۲,۰۰۰ + به ازای هر تغییر محل اشتغال ۴,۵۰۰

۹۹,۰۰۰ + هر تراکنش بانکی ۱,۳۵۰

۹۷,۵۰۰ + هر سطر متن ۴,۵۰۰

۱۰۲,۰۰۰ + هر سطر متن ۲.۷۰۰

۹۷,۵۰۰ + هر سطر متن ۳,۰۰۰

۸۲,۵,۰۰ + هر سطر تماس تلفنی ۱,۳۵۰

۹۷,۵۰۰ + هر سطر توضیحات درس ۴,۵۰۰

۱۱۲,۵۰۰ + هر سطر توضیحات ۴,۵۰۰

۹۷,۵۰۰ + هر آیتم ریالی ۹۰۰

۱۰۸,۰۰۰

۱۰۰,۵۰۰ + هر نیم سطر توضیحات ۲,۲۵۰

۹۷,۵۰۰ + به ازای هر نفر کارکنان ۹۰۰

۱۳۰,۵۰۰ + هر سطر متن ۲.۲۵۰

۱۳۰,۵۰۰ + هر سطر متن قرارداد ۶,۰۰۰

۱۳۲,۰۰۰ + هر سطر توضیحات ۳,۷۵۰

۱۳۰,۵۰۰ + هر سطر متن قراراد ۴,۵۰۰

۱۳۰,۵۰۰ + هر سطر متن ۶,۷۵۰

۱۵۷,۵۰۰ + هر سطر توضیحات موضوع ۴,۵۰۰

۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن ۵,۴۰۰

۱۳۵,۰۰۰ + هر پرفراژ ۸,۲۵۰

۱۸۰,۰۰۰ + هر سطر متن ۴,۵۰۰

۱۸۳,۰۰۰

۱۷۱,۰۰۰

۱۷۵,۵۰۰ + هر سطر مهریه ۲,۷۰۰

۱۷۱,۰۰۰ + هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰ + هر نقل و انتقال، رهن و غیره ۱۸,۰۰۰

۱۶۶,۵۰۰ + هر سطر متن ۲,۲۵۰

۱۶۲,۰۰۰ + هر نیم سطر ۲,۲۵۰

۱۸۹,۰۰۰ + هر سطر متن مورد وکالت ۶,۷۵۰

۱۶۲,۰۰۰ + هر سطر متن وکالتنامه ۸,۲۵۰

۲۱۰,۰۰۰ + هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰

۱۸۹,۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۴,۵۰۰

۱۳۰,۵۰۰ + هر سطر متن ۶,۷۵۰

۱۳۵,۰۰۰ + هر سطر متن گواهی ۷,۰۰۰

۹۷,۵۰۰ + هر سطر متن گواهی ۴,۵۰۰

۸۳,۰۰۰ + هر آیتم ریالی ۱,۳۵۰