هزینه ترجمه رسمی و تاییدات دادگستری و وزارت خارجه

هزینه ترجمه رسمی و تاییدات دادگستری و وزارت خارجه هر توسط ادارات مربوطه تعیین و اعلام میشوند.
تعرفه ترجمه رسمی با پیشنهاد کانون مترجمان رسمی و تایید اداره امور اسناد و مترجمین قوه قضاییه تعیین میشود. رعایت این تعرفه برای تمامی دفاتر ترجمه رسمی الزامی می باشد.

هزینه تایید دادگستری نیز توسط اداره امور اسناد و امور مترجمین رسمی قوه قضاییه تعیین می شود.

هزینه تایید وزارت خارجه نیز توسط اداره تایید اسناد وزارت خارجه تعیین و اعلام می شود.