• تمامی مندرجات شناسنامه از ابتدا تا انتها توسط مترجم ترجمه می‌شود.
  • شناسنامه اشخاص بالای ۱۵ سال بدون داشتن عکس قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.
  • چنانچه واقعه‌ای قید شده باشد عیناً ترجمه و در غیراین‌صورت درج عبارت: (تا تاریخ … ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده است)، توسط مترجم الزامی است.
  • تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه می‌شود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد.